Paradigmaverschuivingen

De honderden of zelfs duizenden nieuwe kerken waar we voor gaan, ontstaan niet vanzelf. Om daadwerkelijk grootschalig tot nieuwe en vernieuwende kerken te komen, zijn vier paradigmaverschuivingen nodig: 

Ruimte en vertrouwen geven
Van bewaken, behouden en controleren naar ruimte scheppen, vernieuwen, pionieren en vertrouwen geven.

Minder macht, meer invloed
Van een institutionele kerk met macht en een positie, naar een profetische, dienende kerk in de marge van de samenleving.

Focus naar buiten
Van een kom-naar-ons-houding naar een wij-gaan-uit-praxis, over onze grenzen heen om aan te sluiten bij allerlei mensen.

Geloof dat alles raakt
Van een dualistisch geloof naar integraal leven en geloven, kerken verspreiden daarbij Gods heil binnen alle aspecten van het leven.

Deze verschuivingen zijn eerder verder uitgewerkt in het document ‘Een klimaat van vermenigvuldiging’. Daarin is ook uitvoeriger benoemd binnen welke maatschappelijke en kerkelijke context dit naar verwachting vorm krijgt. Dit document is op te vragen via onze contactpagina.

Meer lezen
Over de visie van Kerklab is meer geschreven, dat kun je hier lezen: